Politika

Nakić: Proizvoljnim tumačenjem presude Ustavnog suda FBiH obmanjuje se javnost

Nakon što su se u javnosti pojavile informacije da po presudi Ustavnog suda FBiH notari više nisu jedini koji imaju zakonske ovlasti za sastavljanje određenih pravnih dokumenata te da više ne mogu ovjeravati potpise i rukopise, iz Notarske komore FBiH upozoravaju da je riječ o proizvoljnom tumačenju s ciljem izazivanja konfuzije.

FOTO: FENA
FOTO: FENA

Ujedno upozoravaju da prijeti potpuna devastacija postignutog nivoa pravne sigurnosti i rasterećenja sudova u veoma značajnim oblastima građanskog prava.

“Presuda Ustavnog suda Federacije BiH ne odnosi se na utvrđivanje nadležnosti sudova, notara i drugih organa te je potpuno irelevantna u vezi uspostavljanja sudske ovjere potpisa na ugovorima o prometu nepokretnosti. Tu problematiku ne tretiraju ni druge presude Ustavnog suda FBiH”, ističe Anica Nakić, predsjednica Notarske komore FBiH.

Dodaje da općinski/osnovni sudovi u Bosni i Hercegovini nisu nadležni za ovjeru potpisa na ugovorima i drugim ispravama o pravnim poslovima u oblasti stvarnih i drugih prava te da sudovi nemaju pravni osnov za uspostavljanje sudske ovjere potpisa na naznačenim ispravama.

-Treba znati da općinski organi uprave nisu imali niti sada imaju nadležnost za ovjeru potpisa na ugovorima i drugim ispravama na osnovu kojih se vrši upis u zemljišnu knjigu sticanja, prenosa ili prestanka prava vlasništva ili drugih stvarnih prava na nekretninama. Notarski propisi u BiH su posebni zakoni i propisi i njima je izričito i na poseban način propisano da notari vrše notarsku obradu isprava o pravnim poslovima te ovjeru potpisa, prepisa i rukopisa, kao i da preduzimaju druge poslove određene zakonom, pa se imaju primjenjivati te odredbe Zakona o notarima F BiH u pogledu sastavljanja i izdavanja javnih isprava o pravnim poslovima, na osnovu kojih se vrši upis u zemljišnu knjigu sticanja, prenosa ili prestanka prava vlasništva ili drugih stvarnih prava na nekretninama, kao i upis u registar poslovnih subjekata, ističe Nakić.

Odredbe Zakona o notarima FBiH iako su bile predmet ocjene ustavnosti, nisu proglašene neustavnim presudama Ustavnog suda u FBiH. Shodno tome, građanima i drugim pravnim subjektima je omogućeno da kod notara u FBiH, odnosno u cijeloj BiH, na osnovu važećih odredbi zakona o notarima, izvrše sastavljanje i izdavanje javnih isprava o pravnim poslovima, na osnovu kojih se vrše upisi u javni registar nekretnina i javni registar poslovnih subjekata.

Također, dodaje da sudovi niti općine, nikada nisu imali nadležnosti za ovjeru potpisa na naznačenim nasljedno – pravnim poslovima i za njih, a što vrijedi i za ostale pravne poslove stvarnog i porodičnog prava, što znači da ostaje jedina moguća forma notarski obrađene isprave kao javne isprave.

-Sa notarskom djelatnošću u postupku sastavljanja javnih isprava o pravnim poslovima se rasterećuju sudovi i to direktno, jer ne rade te poslove i indirektno, jer se sprečavaju budući sporovi, što je ustvari uloga notara kao dijela preventivnog pravosuđa i u skladu s Preporukama Vijeća Evrope o pravnoj sigurnosti i rasterećenja sudova, a što je ušlo i u važeću državnu Strategiju o reformi pravosuđa u BiH i uslov je za pristupanje Evropskoj uniji, zaključuje Anica Nakić, predsjednica Notarske komore FBiH.

Prihvati notifikacije