Politika

Revizija CIK-a utvrdila da postoje anonimni donatori SDS-a?

Srpska demokratska stranka je primila novčani prilog od anonimnog donatora, čime je prekršila odredbe člana 8. stav (1) tačka e) Zakona o finansiranju političkih stranaka.

FOTO: SDS
FOTO: SDS

To je, između ostalog, navedeno u reviziji postizbornog finansijskog izvještaja SDS za 2020. godinu, koga je objavila Kancelarija za reviziju Centralne izborne komisije BiH.

Kako su utvrdili revizori, za 12 donatora, prijavljenih u finansijskom izvještaju, nije potvrđeno da su stvarni donatori političke stranke.

“Na potvrdama o primljenim prilozima od 19 osoba politička stranka nije navela broj ličnog dokumenta/identifikacioni broj, odnosno navela je registarski broj članske karte, što je revizore onemogućilo da utvrde identitet donatora”, piše u izvještaju.

CIK se obratila „donatorima“ stranke sa zahtjevom da odgovore da li su 2020. godine dali novčanu prilogu SDS, te da navedu iznos priloga i datum uplate sredstava. Odgovorilo ih je osam koji su naveli da su dali donacije u ukupnom iznosu od 21.407 KM.

“Međutim, uvidom u odgovore dva lica, koja su potvrdila da su stranci dala donacije u iznosima po 1.500 KM utvrđeno je da su odgovori identični, iako su ta lica prijavljena na različitim adresama. Takođe, pošiljke su istovremeno predate pošti za dostavu Centralnoj izbornoj komisiji BiH. Poštanske koverte, u kojima su dostavljeni odgovori, popunjene su istim rukopisom”, utvrdili su revizori CIK.

Pročitajte još

Takođe, šest osoba, čije donacije je stranka prijavila u iznosu od 9.222 KM, nije odgovorilo na zahtjev CIK, iako su im pošiljke uredno uručene. Dalje, pet osoba, čije je donacije stranka prijavila u ukupnom iznosu od 7.524 KM, nisu primile zahtjev CIK. Pošta je četiri pošiljke vratila sa naznakom da je primalac nepoznat na navedenoj adresi, a jednu pošiljku je vratila sa naznakom da je primalac odselio.

Tu nije bio kraj. Srpska demokratska stranka je, uz svoje očitovanje na nalaze revizije iz preliminarnog revizijskog izvještaja, dostavila podatke o osobama koje je u izvještaju prijavila kao donatore, a na čijim potvrdama o primljenim donacijama je navela registarski broj članske karte. Revizijom je utvrđeno da je politička stranka prijavila prilog u iznosu od 540 KM od osobe čiji identitet nije poznat.

“Kod navedenog priloga je utvrđeno da podaci, koje je dostavila politička stranka, ne pripadaju licu koje je u finansijskom izvještaju prijavljeno kao donator. Takođe, zahtjev CIK BiH upućen istom licu, da odgovori da li je dalo prilog političkoj stranci, vraćen je sa naznakom pošte da je primalac nepoznat. Navedeno potvrđuje činjenicu da je SDS donaciju u iznosu od 540 KM ostvarila od anonimnog donatora, što je suprotno odredbama člana 8. stav (1) tačka e) Zakona o finansiranju političkih stranaka”, navodi CIK.

Dakle, obzirom da šest osoba kojima je uručen zahtjev da odgovore da li su političkoj stranci dali donacije, nisu odgovorile, da su četiri osobe nepoznate na prijavljenim adresama, kao i da je dostavljen identičan odgovor za dva donatora, Služba za reviziju za donacije u iznosu od 17.086 KM ne može potvrditi da su u izvještaju prijavljeni stvarni donatori.

Imena uplatilaca donacija, navedena na izvodima sa transakcijskih računa stranke, a imajući u vidu prethodno navedeno, ne mogu se smatrati dovoljnim dokazom za potvrđivanje identiteta donatora.