BiH

Koliko je zadužena Vlada FBiH? Objavljeni podaci

Vlada Federacije BiH, na prijedlog Federalnog ministarstva finansija, primila je na znanje Informaciju o vanjskom i unutrašnjem dugu u Federaciji BiH na dan 31. decembar 2022. godine.

FOTO: BOSNAINFO
FOTO: BOSNAINFO

U Informaciji se navodi da je ukupan dug u FBiH sa završetkom prošle godine iznosio 6.475 miliona KM, što je 22,06 posto bruto domaćeg proizvoda. S ovim postotkom Federacija BiH ispunjava Maastrichtski kriterij u pogledu omjera učešća duga u ostvarenom BDP-u.

Nadalje se ističe da se od ukupnog iznosa duga u FBiH na vanjski odnosi 83,56 posto, a na unutrašnji dug 16,44 posto. Pojašnjeno je, također, da je vanjskim dugom u Federaciji obuhvaćen i dug krajnjih korisnika kredita na koje je supsidijarno preneseno vanjsko zaduženje, u iznosu od 3.052,91 milion KM.

U Informaciji se, između ostaloga, navodi da je vanjski dug, s ciljem osiguranja sredstava za finansiranje većih infrastrukturnih projekta, te za budžetsku podršku najvećim dijelom ugovoren s bilateralnim i multilateralnim finansijskim institucijama (Svjetska banka – WB, Evropska banka za obnovu i razvoj – EBRD, Evropska investicijska banka – EIB i dr.).

Ukupno 29,19 posto vanjskog duga u Federaciji predstavlja dug prema Svjetskoj banci, dok se 21,63 posto odnosi na dug prema Evropskoj investicijskoj banci.

Do 31. decembra 2022. godine angažirano je 415,15 miliona KM kredita iz vanjskih izvora finansiranja. U 2022. godini je, na ime servisiranja vanjskog duga, plaćeno ukupno 544,29 miliona KM, te je realizacija otplate duga veća za 4,76 posto od planiranog servisiranja, između ostalog, navedeno je u Informacji, saopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.

Prihvati notifikacije