Kolumne

Kako poništiti povećanje penzija od 6,55%?       

 Zbirno povećanje penzija za 2024. godinu, po statistici, je 6,55%. Stvarno to ne mora biti. Mogu se desiti dvije situacije ili projekcije. 

FOTO: FACEBOOK / IZUDIN KEŠETOVIĆ
FOTO: FACEBOOK / IZUDIN KEŠETOVIĆ

Prva situacija je da sredstva na budžetskoj poziciji ne mogu biti dovoljna/dostatna za mirovine/penzije. Druga situacija je da je budžetska pozicija veća od iznosa koji je statistički izračunat. I jedno i drugo su projekcije. To znači da se u oba slučaja mora pokrenuti rebalans. Situacija u kojoj su se našli penzioneri/umirovljenici je vanredna/izvanredna. Logika nameće potrebu za rebalansom budžeta najkasnije sa stanjem na 30. 06. 2024. godine

Na bazi sagledavanja stanja Budžeta u prvoj polovini 2024. godine i prvih projekcija za Budžet u 2025. godine moguće je “popraviti stanje”. Imajući u vidu kako reaguje vlast najbolje rješenje je da penzioneri/umirovljenici urade dva logična poteza. Prvi potez je da na nivou svake lokalne zajednice prijave svoje liste za izbore i da iskoriste svoje pasivno biračko pravo, tj. da budu birani. Drugi potez je da svi glasaju za svoju listu, tj. da iskoriste aktivno biračko pravo. Rezultanta izbornih rezultata bi bila u rebalans Budžeta FBiH za 2024. godinu i nove projekcije Budžeta za 2025. godinu.   

Rješenje je da statistički podatak od 6,55% bude ono što jeste: ” Zbir netačnih podataka”. Naime, zvanična statistika se ponaša po poslovici: ” Zec drumom, a lovac šumom”. S toga udruženja penzionera moraju dati svoje nezavisne kandidate koji će zastupati interes prevarenih i obespravljenih. Nije im potrebna stranka, jer ista/e “postaju lahak  plijen stranačkih mešetara”.  

Penzioneri moraju odgovorno preuzeti ulogu aktivnog učešća u raspodjeli.  To podrazumjeva da moraju pojačati ulogu socijalne države . To konačno znači moraju se poduzeti temeljne promjene u fiskalnom sistemu. Rezultanta svega je realan rast DBP-a,  smanjenje sive ekonomije, smanjenje kriminala i korupcije i totalna fiskalizacija sistema uz pravilnu raspodjelu  javnih prihoda.