BiH

Odobrena isplata stipendija studentima sa prostora BPK Goražde

Vlada Bosanskopodrinjskog kantona (BPK) Goražde na današnjoj sjednici na prijedlog ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport odobrila je isplatu pete od ukupno sedam rata stipendija studentima s područja tog kantona za studijsku 2023/2024. godinu.

FOTO: VLADA BPK GORAŽDE
FOTO: VLADA BPK GORAŽDE

Na prijedlog resornog ministarstva saglasnost je data i JU OŠ „Mehmedalija Mak Dizdar„ Vitkovići za pokretanje procedure nabavke ogrevnog drveta i mrkog uglja za predstojeću grijnu sezonu kako bi se stvorili adekvatni preduslovi za odvijanje nastavnog procesa u školskoj 2024/2025.godini

Razmatrajući materijale iz Ministarstva za privredu Vlada je dala saglasnost na Program ruralnog razvoja za neprofitne organizacije za 2024. godinu, čija realizacija ima za cilj pružanje podrške neprofitnim organizacijama-udruženjima koja su registrovana za unapređenje i stvaranje povoljnih preduslova za bolji život u ruralnim područjima s akcentom na razvoj turizma.

Kako je pojašnjeno, podrška će biti usmjerena ka ekonomskom socijalnom i kulturnom razvoju ruralnog područja, na način koji doprinosi povećanju raznolikosti ekonomskih djelatnosti, upošljavanju u ruralnim područjima te poboljšanju uslova života kroz ostvarivanje vlastitih prihoda.

Saglasnost je data i na Odluku o odobravanju novčanih sredstava po „Programu unapređenja usluga javnih preduzeća u BPK Goražde za 2024.godinu“ te Odluku za pokretanje otvorenog postupka odabira najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na modernizaciji regionalne ceste R 448 Potkozara-Goražde-Hrenovica, dionica Rorovi-Hranjen.

Pročitajte još

Na prijedlog Ministarstva za boračka pitanja, utvrđen je iznos dječijeg dodatka za djecu ratnih vojnih invalida sa procentom invaliditeta od 20 do 80 posto za 2024.godinu. Visina dječijeg dodatka utvrđena je u iznosu od 50.00KM što predstavlja 51 posto osnovice utvrđene Zakonom o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih prodica u BPK Goražde. Iz budžeta tog ministarstva odobrena su finansijska sredstva za podršku organizacji 30. memorijalnog turnira „Meho Drljević-Dedo i saborci“.

Vlada BPK dala je saglasnost i Ministarstvu unutrašnjih poslova BPK Goražde o odobravanju novčanih sredstava u svrhu realizacije Programa utroška sredstava sa ekonomskog koda-Tekući transferi neprofitnim organizacijama. Sredstva su namjenjena za sufinansiranje aktivnosti neprofitnih organizacija, usmjerenih ka afirmaciji promociji programa iz oblasti unutrašnjih poslova i očuvanja sjećanja na poginule pripadnike.

Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice dobilo je saglasnot na Odluke o isplati novčanih sredstava JU Dom zdravlja „Isak Samokovlija“ u Goraždu na ime sufinsniranja projekata, nabavke medicinskog aparata za skidanje kamenca u Stomatološkoj, frižidera u Službi za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku te nabavku karotetičnih ladičara za potrebe Službe porodične medicine.

Uvažavajući zahtjeve boračkih udruženja sa prostora BPK-a te molbu Sindikata radnika komapanije „Emka Bosnia“ u kojoj se traži hitno rješavanje stambenog pitanja za radnicu te kompanije Aide Hodžić koja se kao samohrana majka dvoje djece nalazi u veoma teškom materijalnom položaju, saglasnost Vlade BPK Goražde data je na Odluku Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline o dodjeli potkrovnog stana na privremeno korištenje, u ulici Jusufa Duhovića u Goraždu.