BiH

SOS Dječija sela u BiH - Podnesena inicijativa za reviziju Zakona o hraniteljstvu u Federaciji BiH

Grupa zastupnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH i Platforme za saradnju parlamentaraca Federacije BiH 'Glas djece bez roditeljskog staranja' podnijela je inicijativu za reviziju Zakona o hraniteljstvu u Federaciji BiH uime Predstavničkog doma Parlamenta FBiH.

SOS dječije selo Sarajevo
FOTO: GUGU.BA

Cilj inicijative je da se uradi detaljna analize o provedbi Zakona i izradi zakon o izmjenama i dopunama Zakona o hraniteljstvu u Federaciji BiH koji će omogućiti uspostavljanje svih potrebnih uvjeta, servisa i podrške hraniteljskim porodicama radi povećanja kvalitete brige za djecu bez roditeljskog staranja, razvoja hraniteljstva u svim kantonima i županijama Federacije BiH i smanjenja broja djece bez roditeljskog staranja u institucionalnom obliku smještaja.

Hraniteljstvo/udomiteljstvo uz stručnu podršku i monitoring u svijetu je prepoznato kao najadekvatniji i najefikasniji oblik brige za djecu bez roditeljskog staranja. Hraniteljstvo je ujedno i najučinkovitija preventivna mjera za smještaj djece bez roditeljskog staranja u institucionalni oblik brige.

SOS Dječija sela u BiH: Važnosti donošenja zakona

– Broj hraniteljskh/udomiteljskih porodica u Federaciji BiH bilježi porast, iz godine u godinu. Tako  je u 2021. godinu broj hraniteljskih/udomiteljskih porodica iznosio 248, u 2022. godini 316, dok je u 2023. godini broj hraniteljskih/udomiteljskih porodica iznosio 441, što je dosad i najveći broj porodica zabilježen od dana primjene Zakona o hraniteljstvu/udomiteljstvu u Federaciji BiH. Iako se Zakon implamentira više od pet godina i broj hraniteljskih/udomiteljskih porodica raste, još ukupni nivo kvalitete sistema hraniteljsta/udomiteljstva nije na zadovoljavajućem nivou, kako po broju angažiranih hranitelja/udomitelja, tako i po mogućnoistima da im se pruža kontinuirana i kvalitetna stručna podrška. Naime, potrebe su velike i broj djece bez roditeljskog staranja smještenih u rezidencijalne ustanove za djecu bez roditeljskog staranja u Federaciji BiH je iznimno visok – naglašava se. 

Iako u većim kantonima/županijama, resorna ministarstva i centri za socijalni rad, prepoznaju i razvijaju sistem hraniteljstva u skladu s raspoloživim programima i budžetom, postoje kantoni/županije, gdje je registrovan minimalan broj hraniteljskih porodica, a potrebe su velike posebno u hitnim slučajevima izuzimanja djeteta iz porodice ili napuštanja djeteta.

Djeca uzrasta do tri godine, Zakonom se prepoznaju kao djeca koja se smještaju u hraniteljske porodice. Međutim, u ustanovama i dalje imamo pune kapacitete u odjelima za bebe. Niz je razloga za nedostatak zadovoljavajućeg broja hraniteljskih/udomiteljskih porodica, jedan od ključnih je nedostatak podrške i monitoringa hraniteljskoj/udomiteljskoj porodici nakon prijema djeteta u svoju porodicu. Posebno unatoč činjenici da je, srodničkih/hraniteljskih porodica, najveći broj dosad, suočavamo se s premalim brojem specijaliziranih i hitnih hraniteljskih porodica koje uz stručnu obuku i podršku mogu odgovoriti na dodatno izazovne potrebe djeteta u porodičnom okruženju – dodaje se. 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o hraniteljstvu u Federaciji BiH treba, kako se ističe,  osigurati dodatne prednosti koje će omogućiti brži i efikasniji razvoj sistema hraniteljstva, poboljšati uvjete za obavljanje hraniteljstva, unaprijediti prava hranitelja i hranjenika, uključiti nove servise i razviti program podrške i monitoringa hraniteljskim porodicama.

SOS Dječija sela u BiH nude stručnu podršku

Inicijativu za reviziju Zakona o hraniteljstvu u Federaciji BiH je potpisalo 28 zastupnika i zastupnica Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, koji su dostavili i prijedlog da zakon o izmjenama i dopunama Zakona o hraniteljstvu u Federaciji BiH bude jedna od narednih tačaka dnevnog reda sjednice Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH. Inicijativi je prethodila dvodnevnom sastanku Platforme za saradnju parlamentaraca Federacije BiH ‘Glas djece bez roditeljskog staranja’ kojeg su organizovala SOS Dječija sela u BiH za zastupnike, delegate, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike i kantonalna resorna ministarstva, a u cilju podizanja svijesti o važnosti donošenja zakona o izmjenama i dopunama Zakona o hraniteljstvu – ističe se. 

SOS Dječija sela u BiH uspostavila su, ističe se, krajem 2022. godine Platformu ‘Glas djece bez roditeljskog staranja’ koja ima za cilj pružiti podršku donosiocima odluka na federalnom nivou za razvoj pravnih okvira koje se odnose na prava i položaj djece bez roditeljskog staranja, djece koja su u riziku od razdvajanja od svojih porodica porijekla, mladih koji napuštaju alternativnu brigu i socijalno ugroženih porodica s djecom u lokalnim zajednicama.

Platformu danas čini više od 50 zastupnika i degelata iz oba doma Parlamenta FBiH i djeluje kroz kvartalne dvodnevne sastanke na kojima se prezentuju oblasti socijalne i dječije zaštite kao što je deinstitucionalizacija, hraniteljstvo i transformacija socijalnih usluga, dok Platforma zagovara za usvajanje zakona o socijalnim uslugama u Federaciji BiH i zakona o izmjenama i dopunama Zakona o hraniteljstvu u Federaciji BiH.

– SOS Dječija sela u BiH nude stručnu podršku zastupnicima i delegatima kroz izradu inicijativa i materijala za navedene oblasti, ali i druge teme koje se predlože na Platformi – saopćeno je iz  SOS Dječija sela u BiH.