BiH

Evo koje odluke i zaključke je donijelo Vijeće ministara BiH

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva sigurnosti, donijelo je Odluku o odobravanju projekta nabave objekta za smještaj institucija Bosne i Hercegovine - Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) u Banjoj Luci u ukupnoj vrijednosti 5,8 miliona KM.

FOTO:  BOSNAINFO
FOTO: BOSNAINFO

Ovaj projekt bit će uvršten u Program višegodišnjih kapitalnih ulaganja za razdoblje 2023. 2024. godine, koji se finansira iz budžeta institucija BiH, s tim da će u 2023. godini biti osigurano 3.480.000 KM, dok će preostalih 2.320.000 KM biti planirano u 2024.

Na ovaj način trajno će se riješiti pitanje smještaja zaposlenih u Regionalnom uredu SIPA u Banjoj Luci te će se dugoročno ostvariti proračunske uštede, s obzirom na to da mjesečna zakupnina prostora sada iznosi 15.977 KM bez PDV-a.

Rok za završetak ovog projekta je godinu nakon osiguranja finansijskih sredstava za njegovu realizaciju.

Odobren projekt za jačanje sistema e-vlade

Na prijedlog Generalnog tajništva Vijeća ministara BiH donesena je Odluka o odobravanju višegodišnjeg projekta kapitalnih ulaganja – Unapređenje sigurnosti servisa i sustava e-vlade i proširenje sustava na institucije.

Za realizaciju ovog projekta bit će osigurana budžetska sredstva institucija BiH u višegodišnjem razdoblju.

Projekt predviđa unapređenje sigurnosti servisa i modernizaciju sustava e-vlade te konsolidaciju mreže i WiFi-ja koji trenutno koristi 58 institucija BiH, kao i nabavu opreme za priključenje novih institucija na sustav e-vlade.

Promjena u koordinacijskom tijelu BiH za Trgovsku goru

Vijeće ministara BiH donijelo je Odluku o izmjeni Odluke o imenovanju članova Koordinacijskog tijela Bosne i Hercegovine za problematiku odlaganja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva na lokaciji Trgovske gore.

Odlukom, koju je predložilo Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, po funkciji se u Koordinacijsko tijelo imenuje nova ministrica za okoliš i turizam Vlade Federacije Nasiha Pozder umjesto ranije ministrice Edite Đapo.

Omogućiti funkcionalan rad povjerenstva za saradnju s NATO-om

Vijeće ministara BiH donijelo je Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o uspostavljanju povjerenstva za saradnju s NATO-om BiH, kojom se vrše personalne izmjene članova uslijed kadrovskih promjena u pojedinim institucijama BiH.

Cilj je omogućiti funkcionalan rad tog povjerenstva, nakon što su svoje prijedloge za izmjene i dopune odluke dostavila državna ministarstva odbrane, sigurnosti, finansija i trezora, komunikacija i prometa, vanjskih poslova te ljudskih prava i izbjeglica.

Raspisivanje javnog konkursa

Ministarstvo civilnih poslova raspisat će javni kokurs za izbor šest članova Odbora Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje i provest će konkursnu proceduru sukladno zakonskim ovlastima.

Zaključeno je ovo nakon što je Vijeće ministara BiH upoznato s Informacijom o isteku mandata šest članova Odbora Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje. Za pet članova Odbora mandat je istekao u novembru 2022. godine, dok je jednom članu mandat istekao u martu 2021. godine.

Odbor Agencije zа predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje je stručno tijelo koje se uspostavlja u sklopu Agencije zа predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje. Odbor čini sedam članova, i to ро dva člana iz svakog konstitutivnog naroda i jedan član iz reda ostalih, koji se imenuju na tri godine.

Utvrđeni kriteriji za imenovanje člana Konkurencijskog vijeća BiH

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, donijelo je uz korekcije Odluku o kriterijima za imenovanje člana Konkurencijskog vijeća BiH koje imenuje Vijeće ministara BiH.

Odlukom su definirani opći i posebni uvjeti koje moraju ispunjavati kandidati za člana Konkurencijskog vijeća, imajući u vidu njihov višegodišnji obrazovni, profesionalni rad te poznavavanje poslova u ovoj oblasti.

Istovremeno je doneseno Rješenje o imenovanju petočlanog povjerenstva koje će provesti natječajnu proceduru za izbor tri člana Konkurencijskog vijeća BiH, koje imenuje Vijeće ministara BiH.

Ponoviti javni konkurs za direktora Agencije za rad i zapošljavanje

Vijeće ministara BiH usvojilo je Izvještaj Ministarstva civilnih poslova o provedenom postupku za izbor i imenovanje direktora Agencije za rad i zapošljavanje BiH.

Ministarstvo civilnih poslova je zaduženo da temeljem Zakona o ministarskim imenovanjima, imenovanjima Vijeća ministara BiH i drugim imenovanjima Bosne i Hercegovine raspiše javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Agencije za rad i zapošljavanje BiH.

U Informaciji se navodi kako na javnom konkursu za direktora Agencije za rad i zapošljavanje BiH, koji je raspisan u februaru ove godine, nijedan od dva prijavljena kandidata nije ispunio uvjete, zbog čega su njihove prijave odbačene.

Korištenje tekuće budžetske rezerve

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju Ministarstva finansija i trezora o raspodjeli korištenja sredstava tekuće rezerve za razdoblje I – III 2023. godine.

U Informaciji se navodi kako je u ovom razdoblju odobreno korištenje 1.995.000 KM iz tekuće rezerve, s tim da je realizirano 1.369.998,84 KM. Najveći dio izdvojenih sredstava tekuće rezerve, u iznosu od milion KM, odnosi se na pomoć Republici Turskoj za saniranje posljedica potresa.

Ministarstvo finansija i trezora će Informaciju o raspodjeli korištenja sredstava tekuće rezerve za razdoblje I – III 2023. godine dostaviti Parlamentarnoj skupštini BiH.

Usvojen Izvještaj o izvršenju budžeta za 2022. godinu

Vijeće ministara BiH usvojilo je Izvještaj o izvršenju budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2022. godinu, koje će Ministarstvo finansija i trezora dostaviti Predsjedništvu BiH i Parlamentarnoj skupštini BiH. Izvještaj će biti objavljen i na web stranicama Vijeća ministara BiH i Ministarstva finansija i trezora BiH.

Finansiranje institucija u prvom polugodištu prošle godine zasnovano je na odlukama o privremenom finansiranju jer je Zakon o budžetu institucija BiH i međunarodnih obveza BiH za 2022. godinu donesen 30. 6. 2022. godine.

Ukupno ostvareni prihodi, finansiranje i primici na raspolaganju institucija BiH u 2022. godini iznosili su 1.112.984.162 KM, od čega su prihodi od neizravnih poreza 865,5 miliona KM.

Ukupno ostvareni rashodi i izdaci proračuna institucija BiH u 2022. godini iznosili su 1.019.191.375 KM i izvršeni su u većem iznosu za oko 89,6 miliona KM u odnosu na prethodnu godinu, uglavnom zbog povećanja primanja zaposlenih, nakon usvajanja budžeta institucija BiH.

Tokom 2022. godine ukupno izvršeni rashodi i izdaci za servisiranje vanjskog duga iznosili su 802.351.376 KM i veći su za oko 29,6 miliona KM u odnosu na prethodnu godinu. Od toga su izdaci za otplatu vanjskog duga 679.957.238 KM, a za otplatu kamata 106.930.880 KM.

Efikasno upravljanje javnim finansijama

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva finansija i trezora, usvojilo je dokument Analiza održivosti javnog duga BiH za razdoblje 2022. – 2025. godine, koja je pripremljena sukladno metodologiji MMF-a.

Na ovaj način date su ocjena trenutnog stanja javne zaduženosti u BiH i procjena kretanja javne zaduženosti u srednjoročnom razdoblju.

Analiza, po osnovnom scenariju za razdoblje 2022. – 2025. ukazuje, među ostalim, kako je BiH zemlja sa srednjoročno održivim javnim dugom, a projicirani realni rast iznosi od 2,0 do 3,7%.

Analiza održivosti javnog duga BiH pomaže u efikasnom upravljanju javnim finansijama i makroekonomskoj stabilnosti prikazom efekata i posljedica javne zaduženosti.

Izvještaj o provedbi Agende 2030.

Vijeće ministara BiH dalo je saglasnost na Dobrovoljni izvještaj Bosne i Hercegovine o provođenju Agende 2030. i ciljeva održivog razvoja, koje je predložila Direkcija za ekonomsko planiranje.

Izvještaj će biti prezentiran na Političkom forumu na visokoj razini UN-a, koji će biti održan u New Yorku od 10. do 19. jula ove godine.

Ovo je drugi dobrovoljni izvještaj koji pruža pregled strateškog i institucionalnog okvira za implementaciju Agende 2030. u Bosni i Hercegovini, uz pregled napretka u ostvarivanju ciljeva i potciljeva.

Izvještaj pruža uvid u prakse koje su se pokazale uspješnim u implementaciji ciljeva održivog razvoja BiH i naglašava izazove s kojima se zemlja suočava i na kojima sve razine vlasti u BiH i društvo u cjelini trebaju raditi.

Bosna i Hercegovina je predana transformaciji i modernizaciji cjelokupnog društva u skladu s Agendom 2030. u cilju postizanja dobre i efikasne uprave i upravljanja javnim sektorom, izgradnji društva jednakih mogućnosti i pametnog rasta u procesu ostvarenja glavnog vanjskopolitičkog cilja, a to je članstvo u Evropskoj uniji, navodi se u ovom izvještaju. Dodaje se kako se ulažu napori za unapređenje vertikalne saradnje između različitih razina vlasti te horizontalne razmjene najboljih iskustava, posebno između lokalnih zajednica i različitih zainteresiranih strana. Dodatni napori usmjereni su na angažiranje privatnog sektora, građana i akademske zajednica u pravcu ostvarivanja opipljivih rezultata na terenu.

Imenovanja

Vijeće ministara BiH donijelo je Rješenje o razrješenju direktora Direkcije za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine Mirsada Vilića zbog stjecanja uvjeta za penziju. Rješenje o razrješenju stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivat će se od dana objave u Službenom glasniku BiH.

Na poziciju direktora Direkcije za koordinaciju policijskih tijela a Bosne i Hercegovine imenovan je Enes Karić kao najbolje rangirani kandidat nakon završene procedure javnog konkursa, koji je proveo Neovisni odbor kao neovisno tijelo policijske strukture BiH. Rješenje o imenovanju stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivat će se dan nakon objave u Službenom glasniku BiH.

Na poziciju zamjenika direktora Granične policije Bosne i Hercegovine imenovan je Ensad Korman, kao najbolje rangirani kandidat s rang-liste koju je predložio Neovisni odbor, kao neovisno tijelo policijske strukture Bosne i Hercegovine. Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivat će se dan nakon objave u Službenom glasniku BiH. Prethodno je dužnosti zamjenika direktora Granične policije razriješen Fahrudin Halač, s tim da rješenje o razrješenju stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivat će od dana objave u Službenom glasniku BiH.

Vijeće ministara BiH prihvatilo je Mišljenje s natječajnom dokumentacijom Agencije za državnu službu BiH i za direktora Instituta za standardizaciju Bosne i Hercegovine imenovalo Aleksandra Todorovića, kao najbolje rangiranog kandidata nakon provedene procedure javnog konkursa. Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a primjenivat će se dan nakon objave u Službenom glasniku BiH.

Dužnosti direktora razriješen je dosadašnji direktor Aleksandar Cincar zbog isteka mandata, s tim da ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivat će se danom objave u Službenom glasniku BiH.

Vijeće ministara BiH upoznato je s pojedinačnim obavijestima o isteku mandata dva v. d. direktora, i to Instituta za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine i Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine, kao i v. d. zamjenika direktora Agencije za identifikacijske isprave, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine.

S obzirom na to da su toku konkursne procedure, Vijeće ministara BiH imenovalo je Milicu Ristović Krstić za v. d. direktora Instituta za mjeriteljstvo BiH te Natašu Grubišu za v. d. direktora Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH, koje će nastaviti svoj rad u kontinuitetu do završetka natječajne procedure, a najduže u razdoblju od tri mjeseca.

Istovremeno je za v. d. zamjenika direktora Agencije za identifikacijske isprave, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine imenovan Petar Biličar, počevši od 2. 6. 2023. godine do završetka konkursne procedure, a najduže na mandatno razdoblje od tri mjeseca, saopšteno je iz Vijeća ministara BiH.

Prihvati notifikacije