BiH

Danas je zasijedalo Vijeće ministara BiH: Evo njihovih odluka...

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, usvojilo je Pravilnik o definicijama kategorija proizvoda sektora vinarstva s oznakom EI, kao potvrdom usklađenosti s pravnom stečevinom EU-a i međunarodnim standardima u toj oblasti.

Vijeće ministra
FOTO: VIJEĆE MINISTRA

Pročitajte još

Riječ je o provedbenom podzakonskom aktu koji prati Zakon o organizaciji tržišta vina u Bosni i Hercegovini, koji je ranije usvojen u BiH s oznakom EI.

Pravilnik uključuje definicije vina, mladog vina u fermentaciji, likerskog vina, uključujući i razne vrste pjenušavog vina te grožđanog mošta, kao i vinskog octa.

Cilj Pravilnika je reguliranje oblasti vinarstva i vinogradarstva na jedinstven način koji je usklađen s odgovarajućim propisima Europske unije. Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH će u suradnji s Uredom za zakonodavstvo Vijeća ministara BiH pripremiti ovaj pravilnik za potpisivanje i objavu u Službenom glasniku Bosne i Hercegovine.

USVOJENA SREDNJOROČNA STRATEGIJA UPRAVLJANJA DUGOM BiH

Vijeće ministara BiH usvojilo je Srednjoročnu strategiju upravljanja dugom BiH za razdoblje 2022.-2025. godine, koja će biti objavljena na službenoj internet stranici Ministarstva financija i trezora.

Osnovni cilj ove strategije je osiguranje financijskih sredstava za financiranje institucija BiH, entiteta i Brčko distrikta BiH uz prihvatljivu razinu troškova i rizika. Dodatni cilj predstavlja razvoj domaćeg tržišta vrijednosnih papira.

Srednjoročna strategija upravljanja dugom BiH se revidira na godišnjoj razini i daje širu sliku portfelja duga BiH kroz analizu trenutnog duga, varijacije zaduženosti na šokove te definira srednjoročne ciljeve upravljanja dugom i daje smjernice donositeljima odluka o zaduživanju.

Prema ovim smjernicama, koje će prilikom vanjskog zaduživanja primjenjivati Ministarstvo financija i trezora, novi vanjski krediti trebali bi se ugovarati s fiksnim kamatnim stopama, dužim rokom dospijeća i grejs razdobljem, a preferirana valuta zaduženja je euro.

VIJEĆE MINISTARA BiH USVOJILO PROGRAM RADA: PRIORITET REFORME NA EU PUTU

Na prijedlog Ureda predsjedateljice jednoglasno je usvojen Program rada Vijeća ministara Bosne i Hercegovine za 2024. godinu, uz tehničke korekcije na sjednici, nakon što su usvojeni programi rada ministarstava, upravnih organizacija, institucija i tijela Vijeća ministara BiH.

Vijeće ministra
FOTO: VIJEĆE MINISTRA

Program rada sadrži najznačajnije aktivnosti koje Vijeće ministara BiH planira izvršiti u godini, na osnovi prijedloga državnih institucija, koji doprinose ostvarenju usvojenih strateških ciljeva i prioriteta zacrtanih Strateškim okvirom institucija BiH do godine i Srednjoročnim programom rada Vijeća ministara BiH od 2024. do 2026. godine. Istodobno su u obzir uzeti i drugi usvojeni strateški dokumenti usmjereni, međuostalim, na provedbu reformi u oblastima javne uprave, pravosuđa, borbe protiv korupcije i organiziranog kriminala.

Pristupanje Bosne i Hercegovine Europskoj uniji (EU) ostaje najznačajniji prioritet rada Vijeće ministara BiH, nakon dobivanja kandidatskog statusa i odluke Europskog vijeća za otvaranje pregovora s BiH.

Vijeće ministara BiH nastavit će raditi na ispunjavanju preporuka koje za BiH proizlaze iz dokumenata Europske komisije i obveza iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju te Agende 2030 Ujedinjenih naroda, s ciljem održivog socioekonomskog razvitka BiH. Program je fokusiran na ostvarenje ciljeva i prioriteta Vijeća ministara BiH sadržanih u Strateškom okviru institucija BiH do 2030. godine, koji je pripremljen na osnovi Okvira za realizaciju ciljeva održivog razvoja u BiH. Njime je definirana zajednička vizija svihrazina vlasti za prosperitetnu, ekonomski i institucionalno razvijenu BiH, socijalno pravednu državu jednakih mogućnosti za sve njezine građane, s razvijenom infrastrukturom, društvom zasnovanim na znanju, gdje se na učinkovit način koriste prirodni i drugi resursi, čuva okoliš i njeguje bogatstvo različitosti. Vijeće ministara BiH ostaje posvećeno provedbi Ciljeva održivog razvoja te će pratitipolitiku Europske unije i država članica glede obveza praćenja i izvještavanju o njihovom ostvarivanju.

Godišnji Program rada Vijeća ministara BiH na više od 450 stranica među ostalim, sadrži, plan aktivnosti, pojedinačne preglede donošenja normativno-pravnih akata te zaključivanja međunarodnih bilateralnih ugovora, pristupanja međunarodnim konvencijama i drugim međunarodnim sporazuma, uz pregled razvojnih, investicijskih i drugih projekata.

Generalno tajništvo Vijeća ministara BiH dostavit će Program rada Vijeća ministara BiH Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine BiH.

BiH I ITALIJA JAČAJU GOSPODARSKU SARADNJU

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog odluke o ratifikaciji Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Italije o gospodarskoj saradnji, koji je predložilo Ministarstvo vanjskih poslova, nakon što je ovaj sporazum potpisan u martu ove godine.

Stupanjem na snagu ovog sporazuma dvije države će, u okviru svog nacionalnog zakonodavstva, promovirati širenje i diverzifikaciju obostrano korisne gospodarske suradnje.

Na ovaj način se želi doprinijeti razvitku gospodarstava dviju država, istražiti mogućnosti zajedničkog pristupa tržištima trećih zemalja te potaknuti suradnja između ekonomskih subjekata u oblastima od zajedničkog interesa.

NASTAVLJAJU SE RAZGOVORI EU I BiH NA RAZINI PODODBORA

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju Direkcije za europske integracije o održavanju sedmog sastanka Pododbora za ekonomska i financijska pitanja i statistiku između Evropske unije i Bosne i Hercegovine, koji će biti održan 23. 5. godine u Sarajevu. Na sjednici je, među ostalim, usvojen dokument za diskusiju te je dana saglasnost na prijedlog izaslanstva Bosne i Hercegovine za sedmi sastanak Pododbora za ekonomska i financijska pitanja i statistiku.

Predsjedateljica izaslanstva Bosne i Hercegovine Vera Letica iz Ministarstva financija i trezora BiH bit će na raspolaganju medijima za upite u svezi sa sedmim sastankom Pododbora za ekonomska i financijska pitanja i statistiku.

BUDŽETSKA PRIČUVA

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju Ministarstva financija i trezora o raspodjeli i korištenju sredstava tekuće pričuve proračuna za 2023. godinu, koja će biti dostavljena Parlamentarnoj skupštini BiH.Prema Informaciji, od planiranih 9.189.000 KM tekuće proračunske pričuve u ovom razdoblju je odobreno 8.604.475,49 KM, od čega je realizirano 8.403.305,53 KM.

Vijeće ministara BiH svojim odlukama odobrilo je 8.245.575,49 KM, a izvršilo je 8.044.405,53 KM u 2023. godini Direktno korištenje tekuće proračunske pričuve na osnovi pojedinačnih odluka članova Predsjedništva BiH u 2023. godini iznosilo je 358.900 KM od ukupno planiranih 360.000 KM.

Vijeće ministra
FOTO: VIJEĆE MINISTRA

U okviru ostatka sredstava u iznosu 785.694,47 KM nalazi se 201.169,96 KM, koja je dana na raspolaganje, a nije realizirana u razdoblju izvještavanja.

PREGOVORI ZA SKLAPANJE KOLEKTIVNOG UGOVORA U INSTITUCIJAMA BiH

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju Ministarstva pravde o otpočinjanju i tijeku pregovora o sklapanju Kolektivnog ugovora za zaposlene u institucijama Bosne i Hercegovine i zadužilo Tim za pregovore da nastavi započete aktivnosti. Tim za pregovore dužan je najkasnije u roku od 60 dana Vijeću ministara Bosne i Hercegovine dostaviti izvješće o radu, koje će sadržavati podatke o napretku u pregovorima i eventualnim neusuglašenim pitanjima, s prijedlogom zaključaka za prevladavanje spornih pitanja.

Tim za pregovore održao je krajem februara ove godine konstituirajući sastanak s predstavnicima ovlaštenih sindikata (Sindikat državnih službenika i zaposlenika u institucijama BiH, Sindikat Uprave za neizravno oporezivanje i Savez sindikata policijskih tijela u Bosni i Hercegovini) na kojem je dogovoren okvirni rok za okončanje pregovaranja za tri mjeseca.

PROVEDBA INCIJATIVE “PARTNERSTVO ZA OTVORENU VLAST”

Na sjednici je zaduženo Ministarstvo pravde da pokrene aktivnosti na izradi akcijskog plana Vijeća ministara Bosne i Hercegovine za provedbu inicijative “Partnerstvo za otvorenu vlast” za razdoblje 2024.-2026. godine.

Prethodno je usvojeno Izvješće o provedbi Akcijskog plana Vijeća ministara BiH za provedbu inicijative “Partnerstvo za otvorenu vlast” za razdoblje 2022. – 2024. godine kojim su predstavljeni rezultate provođenja preuzetih obveza.

Ovo je drugi akcijski plan Vijeća ministara BiH za provođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast, koji je rezultat zajedničkih napora organizacija civilnog društva i tijela javne uprave u procesu definiranja prioritetnih područja i kreiranja mjera za unaprjeđenje otvorenosti tijela javne uprave prema građanima.

Kao glavna prioritetna područja na koje je usmjereno 10 mjera i 30 aktivnosti Akcijskog plana istaknuti su: otvoreni podaci; javne nabave, antikorupcija, proračunska transparentnost, značaj reguliranja pitanja stvarnog vlasništva u kontekstu povećanja transparentnosti, borbi protiv pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti, te slobodan pristup informacijama.

Prema izvješću, većina preuzetih obveza se realizira ili je u završnoj fazi realizacije, usprkos činjenici da je ovaj akcijski plan usvojen 10. 11. 2022. godine s rokom provedbe do 31. 8. 2024. godine.

U BiH 76 PRIZNATIH PRIRODNIH MINERALNIH I IZVORSKIH VODA

Na sjednici je usvojeno Izvješće Agencije za sigurnost hrane BiH o radu Povjerenstva za priznavanje prirodnih mineralnih, prirodnih izvorskih i stonih voda u Bosni i Hercegovini za 2023. godinu.

U prošloj godini Povjerenstvo je razmotrilo 21 zahtjev za priznavanje prirodnih mineralnih i izvorskih te stonih voda u BiH, od kojih je njih 16 riješeno pozitivno, a pet zahtjeva je odbijeno kao neosnovano.

Agencija za sigurnost hrane početkom 2024. godine objavila je u Službenom glasniku i na svojoj službenoj web-stranici Listu priznatih prirodnih mineralnih i prirodnih izvorskih voda u Bosni i Hercegovini na kojoj se nalazi ukupno 76 voda, od kojih su 42 prirodne izvorske vode i 34 prirodne mineralne vode, dok se 11 nalazi na popisu stolnih voda u BiH.

MIŠLJENJE O PRIJEDLOGU IZBORNOG ZAKONA SKUPINE ZASTUPNIKA

Vijeće ministara BiH utvrdilo je i dostavit će Parlamentarnoj skupštini BiH Mišljenje Ministarstva pravde o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, čiji su predlagatelji zastupnici Šemsudin Dedić, Edin Ramić, Safet Kešo, Denijal Tulumović, Amor Mašović, Narmin Mandra, Šerif Špago i Midhat Čaušević.

Ministarstvo pravde BiH u mišljenju podsjeća na značaj Izbornog zakona, koji je temeljni okvir za osiguravanje prava svakog građanina na sudjelovanje u izbornom demokratskom procesu te naglašava potrebu provedbe procesa javnih konzultacija ne samo zbog transparentnosti već i omogućavanja identifikacije potencijalnih problema i izazova u predloženim izmjenama.

Istodobno se u Mišljenju ističe kako je za implementiranje ovog prijedloga zakona neophodno osigurati dodatna sredstva u proračunu institucija i međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine, o čemu se treba izjasniti Ministarstvo financija i trezora BiH, posebice imajući na umu da nije preciziran iznos i način osiguranja potrebnih financijskih sredstava.

Ministarstvo pravde smatra da bi predlagač izmjena i dopuna Izbornog zakona trebalo biti Vijeće ministara BiH koje ima stručne kapacitete kako za pripremu tako i za koordinaciju s drugim institucijama i tijelima unutar državne uprave, što je ključno za osiguranje usklađenosti predloženih izmjena s ostalim pravnim i regulatornim okvirom zemlje.

PLAN OBUKE I VJEŽBI OS BiH ZA 2024.

Vijeće ministara BiH u drugom krugu glasanja primilo je na znanje Informaciju o Godišnjem planu obuke i vježbi pripadnika i jedinica Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u inozemstvu za 2024. godinu, koju će Ministarstvo obrane dostaviti Predsjedništvu i Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine.

Prema predloženoj informaciji, pripadnici jedinica Oružanih snaga BiH u ovoj godini sudjelovat će u 15 međunarodnih vježbi, od čega je njih devet pod pokroviteljstvom USAREUR-a, USAFE-a i JFC Napulja.

Istodobna po jedna vježba bit će održana u okviru inicijativa B9 i A5, dok su četiri vježbe planirane na temelju bilateralne vojne suradnje.

Informacija daje i pregled obuka u kojima će sudjelovati pripadnici Oružanih snaga BiH u 2024. godini na osnovi odgovarajućih planova i programa suradnje.

IMENOVANO POVJERENSTVO ZA REGISTRACIJU OZNAKA PORIJEKLA

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Agencije za sigurnost hrane BiH, donijelo je Odluku o imenovanju Povjerenstva za registraciju oznaka porijekla, oznaka zemljopisnog podrijetla i dodjelu oznaka zajamčeno tradicionalnog specijaliteta prehrambenih proizvoda u Bosni i Hercegovini.

U sedmočlano Povjerenstvo na mandat od četiri godine imenovani su predstavnici Agencije za sigurnost hrane, državnog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa te entitetskih ministarstava trgovine i turizma, poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Vlade Brčko distrikta BiH. Povjerenstvo, među ostalim, razmatra zahtjeve za registraciju oznaka podrijetla, i zemljopisnog podrijetla te oznaka zajamčeno tradicionalnog specijaliteta prehrambenog proizvoda i predlaže Agenciji donošenje rješenja o registraciji oznake.