Ekonomija

U privrednim subjektima u Federaciji BiH prošle godine nastale 6.354 tone opasnog otpada

Ukupna količina nastalog otpada u 2022. godini u Federaciji BiH u proizvodnim djelatnostima iznosila je 32.129.601 tona. Količina otpada iz područja – Vađenje rude i kamena učestvovala je sa 89,7 posto u ukupnoj količini; Prerađivačka industrija sa 5,5 posto; Proizvodnja i snabdijevanje električnom energijom i plinom sa 4,7 posto i Građevinarstvo 0,1 posto.

FOTO: ILUSTRACIJA/FENA/PIXABAY
FOTO: ILUSTRACIJA/FENA/PIXABAY

U sklopu proizvodnih djelatnosti nastale su 6.354 tone opasnog otpada, a najveći dio tog otpada dolazi iz oblasti:  Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda iznosi 1.980 tona, podaci su Federalnog zavoda za statistiku.

’Opasni otpad’’ je svaki otpad koji je utvrđen posebnim propisom i koji ima jednu ili više karakteristika koje prouzrokuju opasnost po zdravlje ljudi i okoliša po svom porijeklu, sastavu ili koncentraciji, kao i onaj otpad koji je naveden u listi otpada.

Opasni otpad sa kojim se najčešće susrećemo u svakodnevnom životu mogu biti: baterije, otpadna ulja, lijepila, rastvarači, boje, tinta, različite hemikalije, pesticidi, akumulatori, otpadni lijekovi…

Prema Federalnom planu upravljanja otpadom, koji je izradilo Federalno ministarstvo turizma i okoliša pri postupanju sa otpadom potrebno je ispoštovati odredenu hijerarhijsku skalu postupaka.

Ti postupci između ostalog obuhvataju: preventivno djelovanje na nastajanje otpada uvođenjem čistijih tehnologija; aktivnosti na sakupljanju i razvrstavanju nastalog otpada; te ukoliko je to moguće ponovno koristiti ili reciklirati taj otpad; energetski iskorištavati i odlagati.

Prema uputstvu iz navedenog plana o postupanju sa nastalim otpadom odvojeno se sakuplja: papir, staklo, plastika, baterije, željezo, bakar, aluminij, olovo, cink, akumulatori, stiropor, motorna ulja, opasni otpad iz domaćinstava, biorazgradivi otpad, te se izričito naglašava da se “opasni otpad” mora odvojeno sakupljati!

Podaci o otpadu iz proizvodnih djelatnosti prikupljeni su pomoću Godišnjeg izvještaja o nastanku otpada (OTP), koji se prikuplja u dvogodišnjoj periodici, a na osnovu godišnjeg Plana sprovođenja statističkih aktivnosti za 2023. godinu.

Izvještajne jedinice su poslovni subjekti i dijelovi poslovnih subjekata, koji su po Klasifikaciji djelatnosti (KDBiH 2010), registrovani u području: Vađenje ruda i kamena, Prerađivačka industrija, Proizvodnja i snabdijevanje električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija i  Građevinarstvo, a koji imaju 10 i više zaposlenih.

Izvještaji se zasnivaju na evidenciji i dokumentaciji, a tamo gdje nije moguće zasnivaju se na procjeni.