BiH

Prema Vladi i Parlamentu uputiti inicijativu o Zakonu o zaštiti i dobrobiti životinja u FBiH

Predsjedništvo Skupštine Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine, na sjednici u Tešnju informisano je o aktivnostima radnih tijela Saveza te o presudi Ustavnog suda FBiH u vezi sa Zakonom o računovodstvu i reviziji FBiH, koja ima pozitivan ishod za jedinice lokalne samouprave, kao i aktivnostima Saveza u vezi sa Zakonom o električnoj energiji u FBiH.

FOTO: SAVEZ OPCINA I GRADOVA FBIH
FOTO: SAVEZ OPCINA I GRADOVA FBIH

Predsjedništvo je upoznato sa Izvještajem s prve vanredne sjednice Komisije za lokalnu samoupravu Predstavničkog doma Parlamenta FBiH vezano za zahtjev Saveza za hitno djelovanje u cilju osiguranja poštivanja principa vladavine prava i pravne sigurnosti, principa Evropske povelje o lokalnoj samoupravi i Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH, kao i o planiranoj panel-diskusiji o ovoj temi koju će Savez u saradnji sa Vijećem Evrope, organizirati krajem aprila u Sarajevu.

Ta diskusija će ukazati na zakašnjelu obavezu viših nivoa vlasti o harmonizaciji zakonskih propisa sa Evropskom poveljom o lokalnoj samoupravi i sa Zakonom o principima lokalne samouprave u FBiH.

„U okviru panel-diskusije, bit će riječi o odnosu vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine spram jedinica lokalne samouprave. Osim toga, na desetoj sjednici Predsjedništva dotakli smo se Zakona o principima lokalne samouprave u FBiH i njegove usklađenosti s drugim zakonima – kazao je Mladen Mišurić Ramljak, predsjednik Predsjedništva Skupštine Saveza općina i gradova FBiH i načelnik općine Kiseljak.

Mišurić – Ramljak je napomenuo da su predstavnici Saveza održali sastanak sa ministrom pravde Federacije Bosne i Hercegovine i da je razgovarano o koliziji Zakona o organizaciji organa uprave u FBiH i Zakona o principima lokalne samouprave u FBiH u pogledu donošenja pravilnika o unutrašnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta organa uprave i drugih službi.

– Zakon o organizaciji organa uprave u FBiH kaže da to donosi općinsko vijeće a Zakon o principima lokalne samouprave u FBiH navodi kako to donosi načelnik odnosno gradonačelnik. Raspravljali smo i o izmjenama i dopunama Zakona o naknadama za potopljeno zemljište u saradnji s Federalnim ministrom prostornog uređenja gdje smo postigli kompromisno rješenje za donošenje novog zakona, a tiče se jedinica lokalne samouprave kojima je potopljeno zemljište, odnosno hidroakomulkacija za proizvodnju električne energije – pojašnjava predsjednik Mišurić – Ramljak.

Pročitajte još

Predsjedavajući Skupštine Saveza općina i gradova FBiH i načelnik općine Tešanj Suad Huskić je naveo kako su se na desetoj sjednici Predsjedništva Saveza razmatrale veoma bitne teme za rad jedinica lokalne samouprave, od električne energije do vodnih resursa i građevinskog zemljišta.

– Savez općina i gradova FBiH je ozbiljna organizacija u kojem sudjeluju lokalne zajednice te ima svoja radna tijela. Lokalne zajednice imaju potrebu da insistiraju na boljem položaju kod viših nivoa vlasti – istakao je Huskić.

Predsjedništvo Saveza je usvojilo zaključak da se prema Vladi i Parlamentu FBiH uputi inicijativa da se donese Zakon o zaštiti i dobrobiti životinja u FBiH u cilju rješavanja ove problematike.

Savez općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine je u skladu sa članom 51 Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine FBiH”, br. 49/06 i 51/09), zakonski zastupnik jedinica lokalne samouprave pred vlastima u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Prihvati notifikacije