BiH

Općina Prozor-Rama za novorođenu djecu isplaćuje od jedne do deset hiljada KM, ako dobijete deseto dijete!

Općina Prozor-Rama za novorođenu djecu će izdvajati od 1.000 do deset hiljada KM zavisno o broju djece u porodici. Tako su danas odlučili vijećnici Općinskog vijeća Prozor-Rama utvrđivanjem prava i dodjele jednokratne novčane pomoći za novorođeno dijete u 2023. godini.

FOTO: OPĆINSKO VIJEĆE PROZOR RAMA
FOTO: OPĆINSKO VIJEĆE PROZOR RAMA

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć za novorođeno dijete u 2023. godini, koje je upisano u Matičnoj knjizi rođenih za općinu Prozor-Rama i ima prijavljeno prebivalište u općini Prozor-Rama, imaju roditelji (jedan od roditelja) ili samohrani roditelj, koji imaju prijavljeno prebivalište i stvarno borave na području općine Prozor-Rama, i to u trajanju od najmanje dvije godine do stupanja na snagu ove Odluke.

Visina jednokratne novčane pomoći iz ove odluke iznosi 1.000 KM za prvo novorođeno dijete, 1.500 za drugo novorođeno dijete, 2.000 za treće i svako sljedeće novorođeno dijete i 10.000 za deseto novorođeno dijete u 2023.godini.

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć ne može se ostvariti ukoliko je porodica koja podnosi zahtjev dobila naknadu od druge jedinice lokalne samouprave u BiH ili drugoj državi.

Zahtjev za ostvarivanje prava može se podnijeti najkasnije u roku od mjesec dana od dana rođenja djeteta, uz izjavu roditelja da naknadu iste vrste nisu primili u drugoj općini, gradu ili državi.

O priznavanju prava, po zahtjevu jednog od roditelja novorođenog djeteta donesenom odlukom rješava Centar za socijalni rad Prozor-Rama a o žalbama protiv rješenja donesenih u prvom stepenu rješava Žalbena komisija Općinskog vijeća Prozor-Rama.

Sredstva za financiranje prava ove Odluke osigurat će se u Budžetu općine Prozor – Rama za 2023. godinu.

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se nadležna Općinska služba koja će utvrđene naknade iz ove Odluke uplaćivati mjesečno, po zahtjevu, na transakcijski račun JU Centar za socijalni rad Prozor-Rama, koja će vršiti isplatu naknada na tekući račun banke podnositelja zahtjeva, u roku od 30 dana od dana izdavanja Rješenja.

Ova odluka primjenjivat će se od 1. januara 2023. godine do 31. decembra 2023. godine, a stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u “Službenom glasniku općine Prozor-Rama”.

Prihvati notifikacije