BiH

Nema novih značajnijih padavina u narednim satima u FBiH

Prestankom padavina u podnevnim satima relaksirana je hidrološka slika na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH.

FOTO: BOSNAINFO
FOTO: BOSNAINFO

Ne prognoziraju se nove značajnije padavine u narednim satima.

Shodno tome na cijelom vodnom području, tokom dana se očekuje stabilno hidrološko stanje – saopćeno je iz Agencije za vodno područje Save.

Nivoi vodostaja pri kojima počinje kontinuirano obavještavanje nadležnih institucija, dostignuti su na 10 hidroloških stanica i to: HS Bihać, HS Kralje, HS Ključ, HS Sanski Most, HS Sanica, HS Željeznica, HS Reljevo, HS Visoko na Bosni, HS Maglaj i HS Modrac.

Još je na snazi vanredno hidrološko stanje na području gornjeg dijela sliva rijeke Bosne (sliv rijeke Željeznice), Unsko-sanskom kantonu te u BPK Goražde, kako je i prognozirano u Obavještenju o prognozi vanrednog hidrološkog stanja izdatom 16. januara za period od 17. do 20. januara.

U saopćenju se navodi da se na svim hidrološkim stanicama u Kantonu Sarajevo bilježi stagnacija i opadanje vodostaja.

Dostignuti su nivoi za početak obavještavanja na stanicama HS Ilidža i HS Reljevo.

Uslijed dotoka s gornjeg dijela sliva, trenutno se bilježi porast vodostaja na većini stanica, na srednjem i donjem dijelu sliva rijeke Bosne. Tokom večeri očekuje se dostizanje maksimalne vrijednosti vodostaja nakon čega slijedi opadanje.

Nove padavine uzrokovale su porast vodostaja na većini hidroloških stanica na Uni i Sani. Tokom večeri se očekuje dostizanje maksimalne vrijednosti vodostaja nakon čega slijedi opadanje vodostaja na svim stanicama.

Trenutni vodostaj na hidrološkoj stanici HS Goražde, na rijeci Drini, iznosi 234 cm, a nivo pri kojem počinje kontinuirano obavještavanje iznosi 280 cm.

Dio toka rijeke Drine u Goraždu je pod vještačkim režimom tečenja, tako da prirast vodostaja zavisi od plana pogona akumulacije Mratinje – navodi se u informaciji o trenutnom stanju vodostaja u 15 sati.

Iz Agencije za vodno područje Save obavještavaju stanovništvo i privredne subjekte koji se nalaze u blizini vodotoka na pojačan oprez, a službe civilne zaštite na pripravnost dok traje vanredno hidrološko stanje.

Prihvati notifikacije