BiH

Izmjenama tri zakona osnovica za boračke naknade se usklađuje po propisima koji regulišu oblast PIO

Vlada Federacije BiH danas je na sjednici u Sarajevu, na prijedlog Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata, utvrdila i u parlamentarnu proceduru po skraćenom postupku uputila prijedloge za izmjene tri zakona iz oblasti boračke populacije.

FOTO: BOSNAINFO
FOTO: BOSNAINFO
arhiva

Riječ je o Prijedlogu izmjena Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica, zatim Prijedlogu zakona o izmjeni Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica, kao i Prijedlogu zakona o izmjenama Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica.

Utvrđene izmjene tri zakona propisuju da će se visina osnovice mjesečnog novčanog dodatka, odnosno mjesečne novčane egzistencijalne naknade, uklađivati na način kako je regulisano usklađivanje penzija, odnosno propisom koji reguliše oblast penzijskog i invalidskog osiguranja u Federaciji BiH, bez smanjivanja posljednje usklađene osnovice.

Prijedlogom zakona o izmjenama Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica propisana je još jedna izmjena kojom se djeci šehida i poginulih branilaca, čija je nesposobnost nastala do navršene 15. godine života, odnosno najkasnije do 35. godine života, omogućava nastavak korištenja prava na porodičnu invalidninu, sve dok ta nesposobnost traje.

Zakon o izmjenama dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

Danas utvrđene izmjene trebale bi početi s primjenom od 1. jula 2024. godina.

U obrazloženju za skraćeni postupak predlagač je obrazložio da je Parlament Federacije BiH, na sjednici Predstavničkog doma od 21.12.2021. godine i na sjednici Doma naroda od 25.2.2022. godine proglasio Zakon o izmjenama dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, te je stoga neophodno izvršiti usklađivanje pojedinih odredbi ova tri zakona sa odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju koje se odnose na usklađivanje osnovice za utvrđivanje mjesečnih novčanih naknada.

Pored navedenog određene izmjene i dopune predložene su na inicijativu predstavnika temeljnih boračkih organizacija Armije BiH i HVO-a na koje je ukazala praktična primjena Zakona. Imajući u vidu navedeno, kao i činjenicu da nije u pitanju složena i obimna izmjena zakona, resorno ministarstvo je predložilo da se izmjene ova tri zakona donesu po skraćenom postupku.

Vlada Federacije BiH dala je prethodnu saglasnost Skupštini Privrednog društva „BH-Gas“ d.o.o. Sarajevo za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora ovog privrednog društva do okončanja konkursne procedure, a najduže do tri mjeseca, i to Ismara Adžajlića, Amira Brčaninovića, Idhama Kruške, Dženana Imamovića i Amira Sendića. Prije toga data je prethodna saglasnost Skupštini za razrješenje dosadašnjih vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora ovog privrednog društva, radi isteka perioda na koji su imenovani.

Vlada Federacije BiH donijela je Rješenje o privremenom postavljenju direktora Federalne uprave za inspekcijske poslove, kojim se za direktora ove uprave do okončanja konkursne procedure, a najduže do šest mjeseci, postavlja Ivana Prvulović, počev od 1.7.2024. godine. Prethodno je doneseno Rješenje kojim se razrješava dužnosti dosadašnji direktor ove federalne uprave na lični zahtjev, sa 30.6.2024. godine.

Donesena je Odluka o imenovanju predsjednika i dva člana Upravnog odbora Operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju na mandatni period od četiri godine i to Harisa Lulića za predsjednika, te za članove Semina Petrovića i Franu Glavaša. Prethodno je Vlada donijela Odluku o razrješenju vršilaca dužnosti predsjednika i dva člana ovog upravnog odbora radi okončanja konkursne procedure.

Kadrovska rješenja

Federalna vlada dala je prethodnu saglasnost Skupštini Privrednog društva „Igman“ d.d. Konjic za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora ovog privrednog društva uime državnog kapitala do okončanja konkursne procedure, a najduže do tri mjeseca, i to Bernadina Alagića, Mustafe Fazlića, Fahrudina Smailagića i Sedina Budima. Prije toga data je prethodna saglasnost Skupštini za razrješenje dosadašnjih vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora ovog privrednog društva.

Također, Vlada je dala prethodnu saglasnost Nadzornom odboru Privrednog društva RMU „Banovići“ d.d. Banovići za donošenje Odluke o imenovanju članova Uprave ovog privrednog društva na mandatni period od četiri godine i to Rasima Dostovića za direktora društva, Mirsada Bečića, za izvršnog direktora za tehničke poslove, Nenada Todorovića za izvršnog direktora za investicije i razvoj novih djelatnosti, Adema Bošnjića za izvršnog direktora za ekonomske poslove, te Enesa Šabanovića za izvršnog direktora za pravne i kadrovske poslove. Prije toga data je prethodna saglasnost Nadzornom odboru za razrješenje vršilaca dužnosti članova Uprave ovog rudnika, radi okončanja konkursne procedure.

Za učešće u radu i odlučivanju na predstojećim skupštinama privrednih društava danas su opunomoćeni Jasmina Pašić (JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar), Amir Halilčević (RMU „Banovići“ d.d. Banovići), Halko Balavac („BH-Gas“ d.o.o. Sarajevo i Energopetrol d.d. Sarajevo), Zlatan Bilanović (BNT-Tvornica mašina i hidraulike d.d. Novi Travnik), Goran Buhač („Ceste“ d.d. Mostar,), te Renato Škrobo (JP „Hrvatske telekomunikacije“ d.d. Mostar), saopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.