BiH

Evo šta je usvojilo Vijeće ministara BiH na današnjoj sjednici

Vijeće ministara BiH je usvojilo Informaciju Direkcije za europske integracije o održavanju šestog sastanka Odbora za stabilizaciju i pridruživanje između Europske unije (EU) i Bosne i Hercegovine, koji će se održati 16. juna 2023. godine putem videokonferencije.

FOTO: BOSNAINFO
FOTO: BOSNAINFO

Prema ranije usaglašenom nacrtu dnevnog rada, na sastanku će se, među ostalim, razgovarati o statusu europskih integracija u svjetlu ispunjavanja 14 ključnih prioriteta u okviru političkih kriterija te o aktualnim temama u okviru ekonomskih kriterija, provedbi Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, institucionalnim i općim odredbama.

Pročitajte još

Predsjedatelj bh. izaslanstva Edin Dilberović bit će na raspolaganju medijima za upite u vezi s ovim sastankom.

Potom je, na prijedlog Ministarstva sigurnosti, usvojilo je Informaciju o usvajanju drugog privremenog izvješća o usklađenosti Bosne i Hercegovine s preporukama GRECO-a u četvrtom krugu evaluacije.

Ministarstvo sigurnosti će ovo izvješće, u kojem je GRECO zaključio da je Bosna i Hercegovina ostvarila mali i veoma ograničeni napredak u implementaciji preporuka, dostaviti svim nadležnim institucijama u BiH s urgencijom uime Vijeća ministara BiH o potrebi prioritetne realizacije preporuka GRECO-a iz četvrtog kruga evaluacije.

Vijeće ministara BiH je odobrilo objavljivanje Drugog privremenog izvješća o usklađenosti Bosne i Hercegovine s preporukama GRECO-a u četvrtom krugu evaluacije na web-stranicama GRECO-a i Ministarstva sigurnosti BiH.

Zatim je utvrdilo Prijedlog za zaključivanje Memoranduma o razumijevanju između Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine i Ministarstva mladih i sporta Republike Bugarske o suradnji u oblasti mladih i sporta.

Cilj zaključivanja memoranduma je jačanje prijateljskih odnosa BiH i Bugarske putem razmjene znanja, iskustava i resursa i razvijanja dugoročne suradnje u oblastima mladih i sporta.

Ministarstvo civilnih poslova dostavit će Prijedlog za zaključivanje memoranduma Predsjedništvu Bosne i Hercegovine u daljnju proceduru, uz prijedlog da se za potpisnika ovog memoranduma odredi ministrica civilnih poslova BiH.

Usvojeno je Izvješće o radu Vijeća ministara za 2022. godinu, u kojoj je održano 39 sjednica, od čega je 14 redovitih i 25 izvanrednih.

Izvješće o radu Vijeća ministara Bosne i Hercegovine za 2022. godinu predstavlja skup planiranih i ostvarenih rezultata prošlog 12. saziva Vijeća ministara BiH čiji je mandat istekao 25. januara 2023. godine, kada je potvrđen novi, 13. saziv Vijeća ministara BiH, za mandatno razdoblje 2022. – 2026.

Na sjednicama je razmotren 9.421 materijal među kojima su tri zakona i pet strategija te 59 prijedloga bilateralnih i multilateralnih sporazuma uz 169 odluka i 143 informacije.

Prema Izvješću, najvažniji zadatak Vijeća ministara BiH u 2022. kao i u 2021. godini je bio da u koordinaciji s drugim razinama vlasti u BiH iznađe pravodobne i adekvatne mjere koje će u prvom redu sačuvati živote i zdravlje stanovnika, a s druge strane sačuvati realni sektor i zaposlenost u BiH.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva sigurnosti, usvojilo je Izvješće o realizaciji Akcijskog plana provedbe Strategije integriranog upravljanja granicom u Bosni i Hercegovini za 2022. godinu, koje će biti dostavljeno svim institucijama/agencijama uključenim u proces integriranog upravljanja granicom u BiH.

Izvješće, među ostalim, obuhvaća sveobuhvatan pregled aktivnosti koje su provedene u području graničnih provjera i nadzora, suzbijanja prekograničnog kriminala, međunarodne zaštite i postupanja prema ranjivim skupinama, kao i repatrijacije stranaca s nezakonitim ulaskom i boravkom.

Istodobno uključuje i provedene aktivnosti koje se odnose na analize rizika, međuagencijsku i međunarodnu suradnju, mehanizme za kontrolu kvalitete kako bi se osiguralo provođenje zakonodavstva u području upravljanja granicom, saopćeno je iz Vijeća ministara BiH.

Prihvati notifikacije