Sarajevo

Bosnainfo u izvidnici: Dokle se došlo sa radovima vrijednim 1,5 miliona KM kod preduzeća GRAS

Nakon što su uklonjeni sporni objekti, 2023. godine počela je izgradnja kružnog toka na križanju ulica na spoju ulica Džemala Bijedića, Srđana Aleksića i Velih drveta.

FOTO: BOSNAINFO
FOTO: BOSNAINFO

Rok za završetak ovih radova je najavljen za april 2024. godine.

S obzirom da smo već na sredini mjeseca aprila, obišli smo ovu dionicu da provjerimo u kojoj su fazi radovi. Na terenu smo zatekli mašine, ali ne i radnike, ali na osnovu viđenog očigledno su radovi u završnoj fazi.

FOTO: BOSNAINFO
FOTO: BOSNAINFO
FOTO: BOSNAINFO
FOTO: BOSNAINFO
FOTO: BOSNAINFO
FOTO: BOSNAINFO

Upit smo poslali Zavodu za izgradnju Kantona Sarajevo, a oni su nam pojasnili u kojoj su fazi radovi i kad se očekuje završetak istih:

“Dana 12.06.2023. godine Izvođač radova, konzorcij „Mevludin Commerc“ d.o.o. Sarajevo i „Radis“ d.o.o. Sarajevo je uveden u pripremne radove na realizaciji projekta Izvođenja radova na izgradnji kružne raskrsnice na spoju ulica Džemala Bijedića, Srđana Aleksića i Velikih drveta.

Okvirnim sporazumom o izvođenju radova, rok za izvođenje istih od dana uvođenja Izvođača radova u posao je 2 (dvije) godine, a ukupno maksimalno trajanje svih pojedinačnih ugovora je 12 (dvanaest) mjeseci računajući od dana uvođenja Izvođača u posao.

Položene su i priključene instalacije koje su u vlasništvu KJKP „Vodovod i kanalizacija“ uključujući i priključak dijela rekonstruisanog potisnog cjevovoda DN 700 mm koji je ujedno predstavljao i jedan od najsloženijih dijelova projekta čija zamjena je trajala nekoliko mjeseci, ali je bila uslov za izvođenje ostalih radova.

Za iskop rova i polaganje cjevovoda DN 700 mm sklopljen je poseban Ugovor s obzirom da Okvirnim sporazumom o izvođenju radova te tehničkom specifikacijom nisu predviđeni radovi na iskopu rova promjera adekvatnog za postavljanje cjevovoda DN 700 mm, gdje su montažu i ugradnju cijevi radili predstavnici KJKP „Vodovod i kanalizacija“.

Izvedena je i nova oborinska odvodnja sa saobraćajnica, te su izvršene izmjene postojeće komunalne infrastrukture u području obuhvata radova, uključujući vodovod i kanalizaciju,

Polaganje instalacija BH Telecoma i ostalih operatera je u završnoj fazi,

JP „Elektroprivreda“ je svoje radove privela kraju,

Ugrađena je nova instalacija i stubovi za rasvjetu, postavljena nova rasvjetna tijela,

JP „Sarajevogas“ – okončani su radovi na izmještanju baterije ventila i čeličnog gasovoda čime su stvoreni preduslovi za finalne radove na ovom objektu,

Ugradnja prefabrikovanih izdignutih ivičnjaka je pri kraju,

Izvode se radovi na pripremi tamponske podloge za asfaltiranje saobraćajnice i pješačkih staza,

Vrši se humuziranje ostrva, zelenih površina i zelenog pojasa u neposrednoj blizini pješačkih staza.

Projekat izgradnje kružne raskrsnice na spoju ulica Džemala Bijedića, Srđena Aleksića i Velikih drveta sadrži Glavni projekat koji se sastoji iz građevinskog projekta, projekta odvodnje, projekta vodovoda, projekta javne rasvjete, saobraćajne signalizacije kao i projekat rušenja objekata u zoni kružne raskrnice.

Riječ je o projektu čija je vrijednosti 1.455.000 KM. Radovi su počeli 12. juna 2023. godine, a trebali bi se okončati do 12. juna 2024. godine“, pojasnili su za Bosnainfo iz Zavoda za izgradnju KS.

Općina Novi Grad Sarajevo izgradnju kružnog toka na ovom lokalitetu realizuje u saradnji sa Minstarstvom saobraćaja Kantona Sarajevo i Direkcijom za puteve Kantona Sarajevo koji zajednički finansiraju radove.

Za projekat izgradnje kružnog toka Općina Novi Grad izradila je glavni projekat koji se sastoji iz građevinskog projekta, projekta odvodnje, projekat javne rasvjete, saobraćajne signalizacije kao i projekat rušenja objekata u zoni kružnog toka.

Na osnovu potpisanog Sporazuma sa resornim ministarstvom za izgradnju kružnog toka Općina je obezbijedila finansijska sredstva u iznosu od 700.000 konvertibilnih maraka, pribavila je odobrenje za građenje, kao i saglasnosti komunalnih preduzeća, a  potpisan je sporazum sa preduzećem Sarajevogas d.o.o., KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo i Elektroprivreda d.d. za izmještanje instalacija u vrijednosti od 130.000 KM. Provedene su i procedure javne nabavke za izvođenje dodatnih radova neophodnih za relizaciju projekta u iznosu od oko 635.000 KM.

Uz projekat izgradnje kružnog toka paralelno se izvode i radovi na adaptaciji pomoćnog objekta unutar kruga preduzeća KJKP Gras. Ovaj projekat obuhvata dogradnju i opremanje kancelarija, odnosno zamjenski objekat, jer je postojeći uklonjen zbog izgradnje kružnog toka. Općina Novi Grad je za adaptaciju ovog objekta izdvojila je 290.000 konvertibilnih maraka.

FOTO: BOSNAINFO
FOTO: BOSNAINFO
FOTO: BOSNAINFO
FOTO: BOSNAINFO
FOTO: BOSNAINFO
FOTO: BOSNAINFO
FOTO: BOSNAINFO
FOTO: BOSNAINFO

Općina Novi Grad podsjetila je da su imali problema na samom početku radova na izgradnji kružnog toka, gdje su prije svega uklonjeni kolektivni objekti stanovanja, nakon čega je izvršena rekonstrukcija vodovodne mreže, zamjena elektro i telekom instalacija, kao i izmještanje gasnih instalacija, što je predstavljalo najsloženiji dio ovog projekta.

Projekat izgradnje kružnog toka na spoju ulica Džemala Bijedića, Srđana Aleksića i Velikih drveta nastavak je projekta rekonstrukcije i proširenja ulice Džemala Bijedića sa postojeće dvije na četiri saobraćajne trake.

“Ovaj projekat je od izuzetne važnosti za građane općine Novi Grad i cijelog Kantona Sarajevo. Izgradnjom kružnog toka na spoju Džemala Bijedića, Srđana Aleksića i Velikih drveta povećava se sigurnost saobraćaja, smanjuje broj konfliktnih tačaka, povećava se provoznost kroz raskrsnicu i podiže nivo usluge saobraćaja”, poručili su iz Općine Novi Grad.

Na ovom dijelu je velika frekvencija saobraćaja koja je dodatno otežana višemjesečnim radovima. Nadati se da će isti biti okončani u narednim danima.

FOTO: BOSNAINFO
FOTO: BOSNAINFO
FOTO: BOSNAINFO
FOTO: BOSNAINFO
FOTO: BOSNAINFO
FOTO: BOSNAINFO
FOTO: BOSNAINFO
FOTO: BOSNAINFO